Vår basis

AdFontes er et gammelt slagord som har en tilsvarende betydning som ordet klassisk. Det handler om å søke tilbake til det opprinnelige, til det ekte. Det var et slagord om å søke tilbake til det som hører til antikken, man talte om en dannelse som bygget på gresk og romersk språk, litteratur og historie i antikken. Under reformasjonen ble dette til et ønske om å vende tilbake til den klassiske kristendom, til det opprinnelige. Derfor søkte man til kildene, dvs de bibelske skriftene på originalspråkene.

Classicus på latin betyr «førsteklasses». På norsk har klassisk også fått betydningen av mesterlig, mønstergyldig og typisk. Vi vil med navnet AdFontes og bruken av ordet «klassisk» angi at vårt program er å søke til de originale kildene for den kristne tro, og holde dem opp som den førsteklasses mønstergyldige norm for sann kristendom som de vittelig er.

Bibelens ufeilbarlighet
Luther sa at Den Hellige Skrift er Gud inkarnert. Like lite som vi kan skjelne mellom det menneskelige og det guddommelige i Kristi natur, like lite kan vi gjøre det i hans ord. Det er fullt ut menneskelig og fullt ut guddommelig. Intet annet gir sikker kunnskap om Gud og hans vilje, derfor kan aldri andre historiske kilder brukes til å bedømme Bibelen. Bibelen må fortolkes ut fra seg selv, og all annen kunnskap må prøves på Bibelen. All annen kunnskap er menneskelig og dermed feilbarlig.

Klassisk lutherdom
AdFontes søker tilbake til den opprinnelige lutherdom, den som leser Bibelen som Guds inkarnerte ord.  De lutherske bekjennelsesskriftene er basert på dette, og vi holder dem for å være en rett utleggelse av Bibelen.

Vi søker tilbake til kildene i Guds Ord på grunnspråket slik som reformatorene, og slik de søkte å fjerne misbruk som romerkirken hadde funnet på siden urkirken, slik søker vi å fjerne de misbruk som har oppstått i moderne lutherdom. Det gjelder manglende opplæring av døpte barn, vranglærende prester, bruk av kvinnelige prester, aksept av samliv i strid med Jesu ord, misjon blir begrenset til dialog, forkynnelsen blir til velmenende foredrag istedet for utleggelse av Bibelen og proklamasjon av evangeliet m.m.

Det betyr også at vi henter fram fra kirkens historiske skattkammer stoff som kan berike våre egne liv og vårt menighetsliv. Det gjelder liturgi, bønner, salmeskatt mm.

Misjon
Det er mange som går fortapt i vårt land og i hele verden. Jesus kalte sine disipler til å gå ut i all verden med evangeliet, døpe og lære. Vi vil utruste til misjonerende pastortjeneste. Gi opplæring til å starte opp nye menigheter på nye steder for å vinne nye mennesker for Kristus.

 

Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie